CO NABÍZÍME?

 • docházku každý všední den od 7.30 do 16.30 hod.
 • jednu věkově smíšenou třídu pro max. 15 dětí
 • respektující a celostní přístup
 • koncept vzdělávání vycházející z Montessori pedagogiky a Montessori terapie
 • přátelské a podnětné prostředí rozvíjející zdravé vztahy, úctu, respekt a toleranci k sobě, k druhým i k prostředí kolem nás
 • vedení dětí k ekologii a zdravému životnímu stylu
 • připravené prostředí odpovídající vývojovým potřebám předškolních dětí
 • odborný tým s velkým mezioborovým přesahem
 • externě spolupracující specialisty z různých oblastí – logopedie, neurologie, psychologie, psychoterapie, fyzioterapie, homeopatie, osteopatie, TČM…
 • individuální přístup – ke každému dítěti i ke každé rodině
 • úzkou spolupráci s rodinou a podporu rodičů ve výchově a rozvoji dětí
 • cílenou přípravu dětí pro vstup do školy
 • podporu dětí, rodičů i pedagogů při přechodu do ZŠ

xx

Nabízíme předškolní vzdělávání, které dává smysl a připraví děti na život i na vstup do školy. Děti mají od přírody touhu učit se, poznávat a objevovat. O tyto dary však bohužel často přichází, a to vinou tlaku na výkon, soutěží a nevhodnými metodami učení, které jim předkládá běžný vzdělávací systém. Malé děti se učí a soustředí v pohybu, proto nás pohyb provází celým denním programem a všemi aktivitami. Je dokázáno, že děti, kterým je při vzdělávání hojně dopřáván pohyb, hodně pracují rukama a aktivně používají všechny své smysly, se rozvíjí rychleji, komplexněji a jsou psychicky vyrovnanější. Naše školička dětem poskytuje organizovaný a jasně strukturovaný prostor, přizpůsobený jejich vývojovým potřebám, kde mají příležitost všechno dokázat samostatně, což výrazně posiluje sebehodnotu a motivaci. Každé dítě zde má možnost vybrat si aktivity v oblasti, která ho právě zajímá a pracovat na nich vlastním tempem a vlastním stylem. Ve školičce máme zároveň ale jasný řád a neměnná pravidla, což pomáhá zajistit fungování třídy, svobodu a bezpečí pro všechny děti. K dětem se chováme tak, jak chceme, aby se ony chovaly k nám. 

Ve školce je jedna věkově smíšená třída s 15 dětmi ve věku od 3 do 7 let. Při přijímání dětí dbáme na to, aby aktuální kolektiv dětí obohacoval nové dítě a aby zároveň i nové dítě něčím obohatilo stávající kolektiv. Jedině tak můžeme zaručit, že náš koncept předškolního vzdělávání bude skutečně efektivní a děti se v něm budou přirozeně rozvíjet. Můžeme tedy vždy přijmout jen určité množství dětí, které mají speciální vzdělávací potřeby, aby nedošlo k narušení harmonického chodu třídy a všechny děti u nás našly to, co potřebují.

„Nevychovávejme naše děti pro dnešní svět. Až vyrostou, tento svět bude jiný. A vůbec nevíme jaký. Naučme je tedy přizpůsobit se.“

— Maria Montessori

PRŮBĚH DNE VE ŠKOLCE – platný od září 2023

7.30 – 8.15 hod.Příchod dětí do školky, práce v připraveném prostředíPo příchodu se děti věnují činnostem dle svého zájmu.
8.30 – 8.50 hod.Společné setkání na elipse (cvičení pohybu na linii, společná práce s tématem daného měsíce, probrání potřebných školičkových záležitostí)V tento čas se spolu všichni potkáváme na jednom místě a při společných činnostech.
8.50 – 9.50 hod. Práce v připraveném prostředí Individuální práce dítěte – dítě si práci samo volí, podle svých aktuálních preferencí.
9.50 – 10.10 hod.Dopolední svačinaDěti se zapojují do příprav, sami si pak volí, co z nabídky budou jíst a kolik toho budou jíst.
10.10 – 12.10 hod.Pobyt venku / práce v připraveném prostředíChodíme do přírody v blízkém okolí (Hostibejk, les) a nebo na naší malou zahrádku, kde je opět připraveno podnětné prostředí pro rozvoj dětí.
12.10 – 12.30 hod.Skupinové řízené aktivity Skupinové řízené aktivity, které jsou zaměřené na komplexní rozvoj a spolupráci ve skupině.
12.30 – 13.00 hod.Oběd U nás si děti i u oběda vybírají co budou jíst, kolik toho budou jíst a jak to budou mít nandané na talíři 🙂 pokud nechtějí jíst, nejedí (k jídlu děti nenutíme).
13.00 – 13.15 hod. Vyzvedávání dětí v případě odchodu po oběděV případě vyzvedávání dětí po obědě je nutné dodržovat toto časové okno, aby nedocházelo k rušení ostatních dětí během relaxační pauzy.
13.00 – 14.00 hod.Relaxační pauza / individuální práce v připraveném prostředí (děti, které nechtějí odpočívat)Některé děti u nás spí, některé jen leží, nekteré odpočívají ve čtecím koutku a jiné pracují… každý dle svých potřeb.
14.00 – 15.00 hod.Aktivity pro komplexní rozvojSkupinové nebo individuální řízené aktivity, které rozvíjí děti po všech stránkách – kognice, percepce, motorika, zdvořilost, samostatnost, spolupráce, hudba, umění…
15.00 – 15.20 hod.Odpolední svačinaDěti se zapojují do příprav, sami si pak volí, co z nabídky budou jíst a kolik toho budou jíst.
15.20 – 16.20 hod.Vyzvedávání dětí, práce v připraveném prostředíČas určený pro vyzvedávání dětí – děti v tomto čase pokračují v samostatné práci s pomůckami nebo se věnují činnostem dle svého zájmu.
do 16.30 hod.Opuštění prostor školičky, uzavření školičkyVhodné je vyzvedávat děti ve třídě do 16.20 hod., abyste měli dostatek času pro klidný odchod ze školičky.
Harmonogram dne je pouze orientační, jednotlivé činnosti a časy jsou upravovány podle momentální potřeby třídy nebo jednotlivce.

Podpora inkluze

Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které k nám dochází v rámci inkluze, nabízíme možnost rozšíření programu školky o komplexní terapeutickou péči. Na terapie pak děti dochází nejčastěji v doprovodu rodičů, kteří jsou u nás přímými účastníky terapeutického procesu a s dětmi následně pracují doma, podle konkrétních instrukcí od terapeutů. Terapie jsme schopni zajistit i v rámci denního programu školky, bez přítomnosti rodičů, pokud u terapií nechtějí být přítomni. S vhodnou podobou programu pro Vaše dítě Vám poradíme po uplynutí adaptačního období ve školičce a po vyhodnocení vstupní diagnostiky – konkrétní podobu programu sestavujeme vždy rodině na míru.

PŘIPRAVENÉ PROSTŘEDÍ PODPORUJÍCÍ KOMPLEXNÍ ROZVOJ

Prostředí školičky je upraveno tak, aby podněcovalo zájem dětí a chuť objevovat, rozvíjelo všechny potřebné oblasti a samostatnost, zároveň bylo estetické a nepřehlcující. Děti v tomto prostředí mohou vše zvládnout bez pomoci dospělého (všude dosáhnou, všechno potřebné mají volně přístupné, vše má své místo a ve všem je neměnný řád). Vše je uspořádáno a připraveno tak, aby byly respektovány vývojové potřeby dětí předškolního věku. Ve školičce jsou zavedena neměnná pravidla, která umožňují bezproblémové fungování třídy a dávají dětem pocit jistoty a bezpečí, což je základní podmínkou pro proces učení. 

V průběhu dne si o spoustě činností rozhodují děti samostatně, na zákadě volby, čímž podporujeme schopnost rozhodování, porozumění aktuální situaci a uvědomění si odpovědnosti za svá rozhodnutí.

Zásadní součástí naší péče je úzká spolupráce s rodinou. Rodiče pravidelně informujeme o veškerém dění ve školičce, probíráme možnosti podpory naší terapeutické péče v domácím prostředí, učíme rodiče s dětmi efektivně spolupracovat a zavádět již osvojené dovednosti do běžného života. K tomuto slouží konzultace, supervize a vzdělávací akce.

„Jak se správně rozhodovat se děti učí tím, že dělají rozhodnutí, ne tím, že se řídí pokyny.“

— Alfie Kohn

TÉMATA, KTERÁ NÁS PROVÁZÍ BĚHEM ROKU VE ŠKOLIČCE


Svět kolem nás

Naším společným „malým světem“ je naše školička, ve které se během tohoto tematického bloku učíme společně žít a fungovat jako komunita, abychom si vytvořili příjemné prostředí pro náš každodenní život. Věnujeme se také naší rodině a místu, kde bydlíme. 


Naše planeta

V minulém bloku jsme se zaměřili na náš malý školičkový svět a teď je čas si ukázat ten opravdový celý velký svět a jeho místo ve vesmíru.


Vánoce

Prosinec věnujeme Vánocům. Společně se na ně připravíme, řekneme si spoustu informací k tomuto svátku a společně se na Vánoce připravíme. 


Člověk

Naší planetu už známe a teď je třeba se blíže seznámit se životem na Zemi. Jako první téma této rozsáhlé oblasti je na řadě člověk a jeho život.


Moje tělo

Víme už kdo je člověk a jak na té naší planetě žije, teď je tedy čas se zaměřit trochu podrobněji na tělesnou schránku člověka, zjistit jak funguje a jak můžeme zařídit, aby fungovala co nejlépe a co nejdéle.


Svět rostlin

Všechno začíná růst a kvést a tak je nejlepší čas se seznámit s rostlinnou říší. Společně budeme poznávat rostliny v různých ekosystémech, naučíme se je pěstovat a ukážeme si možnosti jejich využití. 


Svět zvířat

Příroda je v tuto dobu plná mláďat a tak je nejvhodnější doba k poznávání světa zvířat. Naučíme se je poznávat, dozvíme se jak je chovat, řekneme si něco o jejich komunikaci a podíváme se jak která zvířata bydlí. 


Učíme se v přírodě a s přírodou

V teplých měsících trávíme hodně času venku, pokud nám to počasí dovolí. Chodíme do přírody, kde se věnujeme projektovým aktivitám, které se vážou k jednotlivým tematickým blokům.


Během roku do programu průběžně vstupuje téma ročních období, události a svátky. 

JAK TO V TERAPEUTICKÉ ŠKOLIČCE VYPADÁ?

1583
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram