Školka

CO NABÍZÍME?

 • věkově smíšenou třídu pro max. 15 dětí
 • respektující a celostní přístup k dětem
 • koncept vzdělávání vycházející z Montessori pedagogiky
 • připravené prostředí odpovídající vývojovým potřebám dětí
 • přátelské a podnětné prostředí, rozvíjející zdravé vztahy, úctu, respekt a toleranci k sobě, k druhým i k prostředí kolem nás
 • pravidelnou přítomnost „školkových“ psů a zvířátko ve třídě
 • vedení dětí k lásce a úctě k přírodě a k ekologii
 • podpora zdravého životního stylu
 • odborný tým s velkým mezioborovým přesahem
 • nadšené průvodce, kteří neučí, ale jdou dětem příkladem
 • individuální přístup ke každému dítěti i ke každé rodině
 • skutečně funkční inkluzivní prostředí
 • úzkou spolupráci s rodinou a podporu rodičů ve výchově
 • cílenou přípravu dětí pro vstup do školy
 • podporu dětí, rodičů i pedagogů při přechodu do ZŠ
 • odpolední skupinové programy a kroužky

xx

Nabízíme předškolní vzdělávání, které dává smysl a připraví děti na život i na vstup do školy. Děti mají od přírody touhu učit se, poznávat a objevovat. O tyto dary však bohužel často přichází, a to vinou tlaku na výkon, soutěží a nevhodnými metodami učení, které jim předkládá běžný vzdělávací systém. Malé děti se učí a soustředí v pohybu, proto nás pohyb provází celým denním programem a všemi aktivitami. Je dokázáno, že děti, kterým je při vzdělávání hojně dopřáván pohyb, hodně pracují rukama a aktivně používají všechny své smysly, se rozvíjí rychleji, komplexněji a jsou psychicky vyrovnanější. Naše školka dětem poskytuje organizovaný a jasně strukturovaný prostor, přizpůsobený jejich vývojovým potřebám, kde mají příležitost všechno dokázat samostatně, což výrazně posiluje sebehodnotu a motivaci. Každé dítě zde má možnost vybrat si aktivity v oblasti, která ho právě zajímá a pracovat na nich vlastním tempem a vlastním stylem. Ve školce máme zároveň ale jasný řád a neměnná pravidla, což pomáhá zajistit fungování třídy, svobodu a bezpečí pro všechny děti. K dětem se chováme tak, jak chceme, aby se ony chovaly k nám. 

Ve školce je jedna věkově smíšená třída s 15 dětmi ve věku od 3 do 7 let. Při přijímání dětí dbáme na to, aby aktuální kolektiv dětí obohacoval nové dítě a aby zároveň i nové dítě něčím obohatilo stávající kolektiv. Jedině tak můžeme zaručit, že náš koncept předškolního vzdělávání bude skutečně efektivní a děti se v něm budou přirozeně rozvíjet. Můžeme tedy vždy přijmout jen určité množství dětí, které mají speciální vzdělávací potřeby, aby nedošlo k narušení harmonického chodu třídy a všechny děti u nás našly to, co potřebují.

„Nevychovávejme naše děti pro dnešní svět. Až vyrostou, tento svět bude jiný. A vůbec nevíme jaký. Naučme je tedy přizpůsobit se.“

— Maria Montessori

Svět, do kterého naše děti vstupují, je plný nejistot a nečekaných výzev, zejména v době, kdy umělá inteligence začíná měnit pravidla hry. V naší školce si toho jsme vědomi, a proto klademe zvláštní důraz na přípravu dětí na „neznámou“ budoucnost. Náš vzdělávací program vytváří kvalitní základy pro celý život, díky kterým děti nejen obstojí ve stále se měnícím světě, ale také ho obohatí svou jedinečností a připraveností na výzvy, které před nimi budou ležet. V budoucnu budou pro úspěch v práci i v osobním životě čím dál důležitější měkké dovednosti, jelikož ty ještě umělá inteligence, na rozdíl od těch tvrdých dat, nějaký ten čas nezvládne spolehlivě ovládat. Zaměstnavatelé si tak do svých týmů budou vybírat jedince, kteří dokáží kriticky myslet, efektivně komunikovat, pracovat v týmu a aktivně řešit problémy. Základy pro tyto dovednosti je však potřeba začít vytvářet už nyní, v předškolním věku, aby se staly přirozenou součástí života dětí.

ORIENTAČNÍ PRŮBĚH DNE VE ŠKOLCE

7.30 – 8.15 hod.Příchod dětí do školky, práce v připraveném prostředíPo příchodu se děti věnují činnostem dle svého zájmu.
8.30 – 8.50 hod.Společné setkání na elipse (cvičení pohybu na linii, společná práce s tématem daného měsíce, probrání potřebných školkových záležitostí)V tento čas se spolu všichni potkáváme na jednom místě a při společných činnostech.
8.50 – 9.50 hod. Práce v připraveném prostředí Individuální práce dítěte – dítě si práci samo volí, podle svých aktuálních preferencí.
9.50 – 10.10 hod.Dopolední svačinaDěti se zapojují do příprav, sami si pak volí, co z nabídky budou jíst a kolik toho budou jíst.
10.10 – 12.10 hod.Pobyt venku / práce v připraveném prostředíChodíme do přírody v blízkém okolí (Hostibejk, les) a nebo na naší malou zahrádku, kde je opět připraveno podnětné prostředí pro rozvoj dětí.
12.10 – 12.30 hod.Skupinové řízené aktivity Skupinové řízené aktivity, které jsou zaměřené na komplexní rozvoj a spolupráci ve skupině.
12.30 – 13.00 hod.Oběd U nás si děti i u oběda vybírají co budou jíst, kolik toho budou jíst a jak to budou mít nandané na talíři 🙂 pokud nechtějí jíst, nejedí (k jídlu děti nenutíme).
13.00 – 13.15 hod. Vyzvedávání dětí v případě odchodu po oběděV případě vyzvedávání dětí po obědě je nutné dodržovat toto časové okno, aby nedocházelo k rušení ostatních dětí během relaxační pauzy.
13.00 – 14.00 hod.Relaxační pauza / individuální práce v připraveném prostředí (děti, které nechtějí odpočívat)Některé děti u nás spí, některé jen leží, nekteré odpočívají ve čtecím koutku a jiné pracují… každý dle svých potřeb.
14.00 – 15.00 hod.Skupinové řízené aktivitySkupinové nebo individuální řízené aktivity, které rozvíjí děti po všech stránkách – kognice, percepce, motorika, zdvořilost, samostatnost, spolupráce, hudba, umění…
15.00 – 15.20 hod.Odpolední svačinaDěti se zapojují do příprav, sami si pak volí, co z nabídky budou jíst a kolik toho budou jíst.
15.20 – 16.20 hod.Vyzvedávání dětí, práce v připraveném prostředíČas určený pro vyzvedávání dětí – děti v tomto čase pokračují v samostatné práci s pomůckami nebo se věnují činnostem dle svého zájmu.
do 16.30 hod.Opuštění prostor školky, uzavření školkyVhodné je vyzvedávat děti ve třídě do 16.20 hod., abyste měli dostatek času pro klidný odchod ze školky.
Harmonogram dne je pouze orientační, jednotlivé činnosti a časy jsou upravovány podle momentální potřeby třídy nebo jednotlivce.

PŘIPRAVENÉ PROSTŘEDÍ PODPORUJÍCÍ KOMPLEXNÍ ROZVOJ

Prostředí školky je upraveno tak, aby podněcovalo zájem dětí a chuť objevovat, rozvíjelo všechny potřebné oblasti a samostatnost, zároveň bylo estetické a nepřehlcující. Děti v tomto prostředí mohou vše zvládnout bez pomoci dospělého (všude dosáhnou, všechno potřebné mají volně přístupné, vše má své místo a ve všem je neměnný řád). Vše je uspořádáno a připraveno tak, aby byly respektovány vývojové potřeby dětí předškolního věku. Ve školce jsou zavedena neměnná pravidla, která umožňují bezproblémové fungování třídy a dávají dětem pocit jistoty a bezpečí, což je základní podmínkou pro proces učení. 

V průběhu dne si o spoustě činností rozhodují děti samostatně, na základě volby, čímž podporujeme schopnost rozhodování, porozumění aktuální situaci a uvědomění si odpovědnosti za svá rozhodnutí.

V naší školce věříme, že úzká spolupráce s rodinou je nezbytná pro spokojenost a rozvoj dětí. Proto klademe velký důraz na budování pevných a otevřených vztahů s rodiči. Rodiče průběžně informujeme o veškerém dění ve školce. Denně se s nimi setkávají naši průvodci při předávání dětí, aby jim sdělili, jak se jejich dítě ten den mělo, co dělalo a co se mu povedlo. Zároveň mají rodiče možnost s průvodci probrat vše potřebné.

„Jak se správně rozhodovat se děti učí tím, že dělají rozhodnutí, ne tím, že se řídí pokyny.“

— Alfie Kohn

Věříme, že děti se učí nejlépe, když jsou aktivní a zapojené do procesu učení. To platí i pro rozvoj jejich schopnosti dělat vlastní rozhodnutí. Máme v praxi vyzkoušeno, že děti jsou „od přírody“ kompetentní a dokáží se samy rozhodovat o mnoha věcech. Poskytujeme jim prostor a čas na to, aby se učily ze svých chyb a rozvíjely svůj vlastní vnitřní smysl pro zodpovědnost. Respektujeme jejich volby a podporujeme je v tom, aby se samy řídily. Nabízíme dětem širokou škálu aktivit, ze kterých si mohou vybírat. Podporujeme je v tom, aby si samy stanovily cíle a plánovaly si svůj čas. Učíme je, jak se vypořádat s následky svých rozhodnutí.

Samozřejmě, že i u nás existují pevné hranice, jasná pravidla a dané limity. Vše je ale vymezeno tak, aby se podporovala autonomie dětí a jejich učení. Děti se u nás učí chápat, že svoboda je spojena s odpovědností a každé rozhodnutí s sebou přináší určité přirozené důsledky.

A jak konkrétně rozvíjíme autonomii dětí? Například tak, že si děti samy vybírají, s jakým materiálem nebo aktivitou budou pracovat, kde to budou dělat, kdy to budou dělat a s kým to budou dělat. Učí se samy oblékat, nalévat si vodu, chystat si svačinu apod. Podílejí na úklidu, údržbě a výzdobě školky. Učí se, jak řešit konflikty mezi sebou pokojným a konstruktivním způsobem.

Proč to takhle děláme? Děti se stávají sebevědomějšími a samostatnějšími. Rozvíjí se jejich komunikační dovednosti, kritické myšlení a schopnost řešit problémy. Jsou motivovanější a zaujatější učením. Mají lepší vztah k sobě samému i k druhým.

TÉMATA, KTERÁ NÁS PROVÁZÍ BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU


Svět kolem nás

Naším společným „malým světem“ je naše školka, ve které se během tohoto tematického bloku učíme společně žít a fungovat jako komunita, abychom si vytvořili příjemné prostředí pro náš každodenní život. Věnujeme se také naší rodině a místu, kde bydlíme. 


Naše planeta

V minulém bloku jsme se zaměřili na náš malý školkový svět a teď je čas si ukázat ten opravdový celý velký svět a jeho místo ve vesmíru.


Vánoce

Prosinec věnujeme Vánocům. Společně se na ně připravíme, řekneme si spoustu informací k tomuto svátku a budeme si společně užívat vánoční atmosféru. 


Člověk

Naší planetu už známe a teď je třeba se blíže seznámit se životem na Zemi. Jako první téma této rozsáhlé oblasti je na řadě člověk a jeho život.


Moje tělo

Víme už kdo je člověk a jak na té naší planetě žije, teď je tedy čas se zaměřit trochu podrobněji na tělesnou schránku člověka, zjistit jak funguje a jak můžeme zařídit, aby fungovala co nejlépe a co nejdéle.


Svět rostlin

Všechno začíná růst a kvést a tak je nejlepší čas se seznámit s rostlinnou říší. Společně budeme poznávat rostliny v různých ekosystémech, naučíme se je pěstovat a ukážeme si možnosti jejich využití. 


Svět zvířat

Příroda je v tuto dobu plná mláďat a tak je nejvhodnější doba k poznávání světa zvířat. Naučíme se je poznávat, dozvíme se jak je chovat, řekneme si něco o jejich komunikaci a podíváme se jak která zvířata bydlí. 


Učíme se v přírodě a s přírodou

V rámci letního provozu MŠ (MŠ je v provozu ještě prvních 14 dní v červenci) trávíme většinu času venku, pokud nám to počasí dovolí. Chodíme do přírody, kde se věnujeme projektovým aktivitám, které se vážou k jednotlivým tematickým blokům.


Během roku do programu průběžně vstupuje téma ročních období, různé události a svátky. Společně slavíme narozeniny a jmeniny.

JAK TO V NAŠÍ ŠKOLCE VYPADÁ?

Tohle je jen tak pro představu, nyní to u nás vypadá už docela jinak… novou fotogalerii pro vás připravujeme.

1583
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram